Moker Ontwerp

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Moker gesloten offertes, overeenkomsten en leveringen.
1.2 Algemene leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
1.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht Moker goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derden ook gelden jegens de opdrachtgever.

2. Offertes

2.1 De door Moker aangeboden offertes zijn vrijblijvend; zij zijn een maand geldig, tenzij anders aangegeven.
2.2 Moker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de opdracht of van werktekeningen, druk- en andere proeven.
2.3 Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren informatie, materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Moker tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging vaan de overeengekomen prijs.
2.4 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt Moker begint met het uitvoering van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Moker zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen aangaande de belangen van de opdrachtgever.
3.2 Moker draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
3.3 De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van Moker ontvangen druk-, tekst- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Moker terug te zenden.
3.4 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Moker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3.5 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Moker gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door Moker mogelijk te maken.
3.6 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde en indien de opdrachtgever dusdanige wijzigingen in de specificaties van het werk wenst dat in redelijkheid niet geëist kan worden dat conform de overeengekomen uiterste termijn levering plaatsvindt, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Moker nodig is. Moker is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Moker de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3.7 De opdrachtgever is gehouden na aflevering te onderzoeken of Moker de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts zodra hem het tegendeel blijkt, gehouden Moker hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen,. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk vijf werkdagen na aflevering.
3.8 De prestatie van Moker geldt in elk geval tussen de partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 7 van dit artikel in acht heeft genomen.
3.9 Iedere levering van zaken of diensten door Moker aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

4. Annulering

4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren mits hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden betaalt.
4.2 Moker is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Moker gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De opdrachtgever dient daarbij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
4.3 De schadevergoeding bedoeld in 4.1. en 4.2. zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Moker voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede ten minste 50% van het resterende deel van het honorarium dat door de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Moker behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.
4.4 Indien de opdracht – om welke reden dan ook – voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

5. Facturering en betaling

5.1 Moker draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
5.2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum.
5.3 Bij niet tijdige betaling zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van €150,-.
5.4 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden op eerste verzoek van Moker zekerheid te stellen voor de voldoening van krachtens de overeenkomst aan Moker te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering behoorlijk gedekt is en dat Moker zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.
5.5 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht werkdagen – gerekend vanaf factuurdatum – schriftelijk bij Moker worden ingediend. De betalingstermijn wordt als gevolg van een dergelijke reclame niet opgeschort.
5.6 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtnemer zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

6. Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan Moker. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Moker daartoe bevoegd.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
6.3 Indien recht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel. Verder gebruik van het geleverde werk door de opdrachtgever is slechts toegestaan na vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Moker.

7. Eigendom en transport productiemiddelen

7.1 Alle door Moker vervaardigde zaken zoals concepten, ontwerpen, modellen, in computerbestanden opgeslagen teksten, ontwerpen en lay-outs, litho’s en films blijven het eigendom van Moker, ook als deze als aparte post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
7.2 Moker is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Moker en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Moker zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van hoogstens één jaar en zonder dat Moker instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
7.3 De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring – alsmede tijdens transport – alle risico’s ten aanzien van in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data met behulp van enig technisch middel.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Moker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a) Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld.
b) Misverstanden en fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in mededelingen of handelingen van de opdrachtgever, zoals het – mondeling of op iedere andere wijze – niet tijdig of niet aan-leveren van volledige, deugdelijke en duidelijk gegevens en/of materialen.
c) Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d) Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e) Afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
f) Fouten in het werk, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld controle uit te voeren en heeft aangegeven aan deze controle geen behoefte te hebben.
8.2 Moker is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart Moker of door Moker bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.4 Alleen indien sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen conform de overeenkomst, kan Moker aansprakelijk worden gesteld. In dat geval zal Moker naar haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Moker nimmer verplicht.
8.5 Moker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of aan derden heeft doen leveren.
8.6 Moker is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
8.7 In het geval van materiële of letselschade is de aansprakelijkheid van Moker beperkt tot de hoogte van de limiet van de door haar – voor deze voorvallen – afgesloten polis.
8.8 Moker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9. Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Moker zullen door een door laatstgenoemde aan te wijzen rechter worden beslecht, voorzover de wet zich daartegen niet verzet.

10. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Moker en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.